A què ens comprometem

A donar informació presencial, telefònica i per correu electrònic garantint una resposta en un termini màxim de 4 dies laborables.

Tots aquests serveis i recursos estan subjectes a la disponibilitat pressupostària, a plans d'actuació individuals i familiars, i a les condicions i requisits específics de les famílies.

SERVEI DE PRIMERES ACOLLIDES (SPA)

 • A atendre, fins a completar l'agenda del dia, les persones sense cita prèvia el mateix dia (màxim 6) o el dia següent de servei. Si no fos possible, es programaria una visita concertada. 
 • A atendre immediatament i de manera urgent  els casos de persones que pateixen violència de gènere, maltractaments i/o situacions de risc.
 • A fer la tramitació immediata de la teleassistència mòbil de violència de gènere si es compleixen els requisits legals.
 • A fer els tràmits de sol·licituds,  un cop obtinguda la documentació requerida, com a màxim en el termini de 15 dies laborables i a derivar-los als serveis de tractament o als serveis externs en el termini d'una setmana.

SERVEI D'ATENCIÓ INDIVIDUAL i FAMILIAR (SAIF)

 • A oferir el suport i assessorament  professional de referència. 
 • A prestar serveis d'atenció en actuacions que es considerin de caràcter urgent, com a màxim en el termini de 2 dies laborables.

SERVEI DE PRIMERES ACOLLIDES DE LA DEPENDÈNCIA I LA DISCAPACITAT (SPAD)

 • A atendre, fins a completar l'agenda, les persones sense cita prèvia el mateix dia o el  dia següent de servei. Si no fos possible, es programaria una visita concertada.
 • A tramitar les sol·licituds de valoració, revisions de reconeixement del grau de dependència, queixes i reclamacions derivades de la Llei de la dependència, Teleassistència i accés al Programa Respir en el termini de 15 dies laborables com a màxim, un cop lliurada la documentació requerida.
 • A atendre els casos urgents de SAD com a màxim en un termini de 3 dies laborables; i la resta de casos, en 15 dies laborables.

SERVEI D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I LA DISCAPACITAT

 • A reduir els temps d'elaboració i tramitació  del Programa Individual d'Atenció (PIA) a un termini inferior a 50 dies, a partir de la notificació de la resolució de grau, en  lloc dels 3 mesos que  determina la llei.
 • A atendre les persones amb discapacitat en un  termini màxim d'una setmana i a tramitar-los les sol·licituds en 15 dies laborables com a màxim.
 • A gestionar i tramitar  l'alta al Servei de transport adaptat esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda en un termini màxim de 3 dies laborables a partir de la seva petició.
 • A atendre les peticions d'intèrpret de llengua de signes en un termini màxim de 2 dies laborables a partir de la seva petició.
 • A concertar una primera visita al Servei d'orientació laboral per a persones amb discapacitat en el termini màxim de 7 dies laborables a partir de la seva petició.
 • A tramitar, pel que fa als serveis externs,  les sol·licituds  en un termini de 15 dies laborables com a màxim, excepte les de caràcter urgent en què el termini màxim serà de 4 dies laborables.

 

Com mesurem els nostres compromisos

 • Nombre total de persones ateses pels Serveis Socials Municipals (SSB).
 • Mitjana de temps d'espera per ser atès en primeres acollides (SPA i SPAD).
 • Percentatge de persones ateses pels Serveis Socials Municipals (SSB) sobre el total d'habitants.
 • Percentatge de persones de 65 anys en endavant usuàries del Servei d'Ajuda Domiciliària (SAD) per raó de dependència, sobre el total de població de 65 anys en endavant.
 • Mitjana de temps d'espera per ser atès en servei de tractament (SAIF i SAIF Dependència).
 • Percentatge de persones de 65 anys en endavant usuàries d'aparells de teleassistència, sobre el total d'habitants de 65 anys en endavant.
 • Percentatge de persones de 65 anys en endavant usuàries del Servei d'Ajuda Domiciliària (SAD), sobre la població total de 65 anys en endavant.
 • Percentatge de dones d'entre 20 i 65 anys, sobre el total de la població que utilitza el Servei de Teleassistència Mòbil per raó de violència de gènere (TAM).
 • Mitjana d'hores setmanals de prestació de Serveis Socials d'Atenció Domiciliària (SSAD) per persona.
 • Percentatge de persones usuàries de SAD per raó de la seva situació de dependència.
 • Percentatge de persones usuàries de SAD per raó de la seva situació social.
 • Nombre d'accions de millora/innovació implantades als Serveis Socials (SSB).
 • Nombre de queixes i reclamacions de les persones usuàries.

 

Indicadors Serveis Socials 2019

Indicadors Serveis Socials 2018

Indicadors Serveis Socials 2014 i 2015


Revisat: 09/01/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50