Cessió d'equipaments socioculturals  (tràmit)

L'objectiu és facilitar la cessió d'espais on desenvolupar activitats sense ànim de lucre de caràcter cívic, social, cultural, educatiu, de lleure, i d'altres d'interès públic, així com la promoció de la vida associativa i la participació de la ciutadania en els assumptes de la comunitat.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest ajuntament de forma gratuïta;  i per a altres associacions o col·lectius, Fundacions declarades d'utilitat pública, Federacions, Partits Polítics i ciutadania general la cessió estarà subjecta a uns preus públics recollits a les ordenances fiscals.

Quan es pot sol·licitar

Les cessions de caràcter continuada (activitats de durada superior a 1 setmana, compreses normalment entre els mesos de setembre i juliol) es podran sol·licitar en el mes de juny. Les cessions de caràcter puntual (activitats de durada inferior a 1 setmana) s'hauran de sol·licitar amb una antelació mínima de 15 dies naturals i màxima de 60 dies naturals.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

L'autorització i/o denegació per a la utilització de l'espai demanat es comunicarà en el termini més breu possible des de Cooperació i Participació Ciutadana, i d'acord amb la llei 39/2015 de procediment administratiu comú. El silenci administratiu serà negatiu.

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Omplir Fitxa de sol·licitud de reserva d'Espais Municipals i registrar-la a la Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) o Via telemàtica al web de l'Ajuntament.

2. Un cop estudiada la proposta i la disponibilitat es notificarà la autorització o denegació al sol·licitant per escrit al domicili de la fitxa de sol·licitud de reserva.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Fitxa de sol·licitud de reserva d'Espais Municipals degudament emplenada i signada.
2. CIF o NIF de l'entitat o persona sol·licitant
3. Projecte d'activitats o Memòria
4. Certificat de la companyia d'assegurances de la vigència de l'assegurança de responsabilitat civil (i d'accidents, si s'escau), on consti expressament el núm. de la pòlissa, i que en ella està inclosa l'activitat objecte de la sol·licitud en totes les hores en que la mateixa es desenvolupi, així com l'import del capital risc assegurat  i les dates de vigència de la pòlissa.
5.Document acreditatiu de la representació, si s'escau.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50